Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • VĂN BẢN PHÁP QUY

Văn bản pháp quy về Viện trợ quốc tế

 

  

1. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
    2. Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;
    3. Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
    4. Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày  12  tháng 7  năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
    5. Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
    6. Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày  02  tháng 10  năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
    7. Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án /chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
    8. Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.
    9. Quyết định 101/2008/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận, Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  10. Nghị định 93/2009/NĐ-CP Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

Các tin tiếp
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ VIỆN TRỢ QUỐC TẾ   (21/6/2017)