Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC

 

Các tin tiếp
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)
Văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)
Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)