Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.

 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.

a) Trình tự thực hiện: 
+ Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận – 290, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 
+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. 
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).
b) Cách thức thực hiện: 
Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự án ô của chủ dự án;
- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;
- Văn kiện chương trình, dự án ô;
- Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ.
- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện, dự án.
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.
+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó, có ít nhất 01 bộ gốc)
d) Thời hạn giải quyết: 
Thời gian thẩm định:
+ Đối với dự án, chương trình quan trọng quốc gia: không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với dự án Nhóm A: không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với dự án Nhóm B: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với dự án Nhóm C và các chương trình, dự án khác: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   
f) Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.
g) Kết quả  thực hiện TTHC: quyết định                      
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Phụ lục IIId Văn kiện chương trình, dự án ô (Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có. Được quy định tại Điều 24 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:
+ Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.
+ Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.


 

Các tin tiếp
Quy trình- Thủ tục   (21/6/2017)
Văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)
Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)