Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC

Văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.

 

Văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.

- Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ chính).
- Thời gian: 20 ngày làm việc (dự án nhóm C), 30 ngày làm việc (dự án nhóm B), 40 ngày làm việc (dự án nhóm A).
- Lệ phí: không.
-Thành phần hồ sơ:   
1. Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện dự án của chủ dự án;
2. Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;
3. Văn kiện chương trình;
4. Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ.
5. Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện, dự án.
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.


 

Các tin tiếp
Quy trình- Thủ tục   (21/6/2017)
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)
Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản.   (21/6/2017)