Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • DANH MỤC DỰ ÁN

Danh mục Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận

 

Danh mục Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận

Danh mục Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 -2020 Xem chi tiết

Giai đoạn 2012-2015
- Danh mục dự án phi chính phủ nước ngoài vận động tài trợ quốc tế giai đoạn 2012 -2015 gồm 08 lĩnh vực. Chi tiết dự án
- Danh mục dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2012 -2015 gồm 06 lĩnh vực. Chi tiết dự án

Giai đoạn 2010 -2012
Dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 - 2012 gồm có 36 dự án, 1.911.000 triệu đồng được chia thành 5 lĩnh vực. Chi tiết dự án.

Giai đoạn 2008 -2010
Dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2010 gồm có 32 dự án được chia thành 5 lĩnh vực: Thủy sản; Dịch vụ -  Du lịch -Thương mại; Công nghiệp; Xây dựng - Hạ tầng; Văn hóa - Xã hội - Y tế. Chi tiết dự án.

 

Các tin tiếp
Danh mục Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)