Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • VĂN BẢN PHÁP QUY

Văn bản qui phạm pháp luật

 

STT

Tên tài liệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ngày hiệu lực

1

Luật Đấu thầu số 43/2003/QH13

11/26/2013

Quốc hội

7/1/2014

2

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

6/18/2014

Quốc hội

1/1/2015

3

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

6/18/2014

Quốc hội

1/1/2015

4

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

6/26/2014

Chính phủ

8/15/2014

5

Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

2/14/2015

Chính phủ

4/10/2015

6

Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ vềQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

3/17/2015

Chính phủ

5/5/2015

7

Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3/25/2015

Chính phủ

5/10/2015

8

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

4/22/2015

Chính phủ

6/15/2015

9

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

5/12/2015

Chính phủ

7/1/2015

10

Nghị định số  59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

6/18/2015

Chính phủ

8/5/2015

11

Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

9/30/2015

Chính phủ

11/20/2015

12

Thông tư 08/2010/TT-BKH v/v quy định chi tiết về việc lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thấu

4/21/2010

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

6/15/2010

13

Thông tư 09/2010/TT-BKH v/v quy định chi tiết về việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

4/21/2010

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

6/15/2010

14

Thông tư số 11/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

5/27/2010

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

7/1/2011

15

Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết về kiểm tra trong công tác đấu thầu

1/4/2011

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

30/02/2011

16

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư v/v Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

2/14/2015

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

4/15/2015

17

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch & Đầu tư v/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

5/6/2015

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

7/1/2015

18

 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

6/16/2015

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

8/1/2015

19

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

9/8/2015

 Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ tài chính

11/1/2015

20

Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/29/2013

UBND tỉnh

12/9/2013

21

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 21/12/2015 về việc Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 

 

 


 

Các tin tiếp
Văn bản qui phạm pháp luật   (21/6/2017)