Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

 

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư,    10 ngày làm việc.
- Giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư ,    25 ngày làm việc.
- Giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư,     20 ngày làm việc.

II. Thành phần hồ sơ:
1    Đơn kiến nghị của nhà thầu
2    Các tài liệu kèm theo để diễn giải, chứng minh cho các kiến nghị trong đơn (bản sao)


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh quy mô   (21/6/2017)
Dự án phê duyệt lần đầu   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)