Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

 

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Các gói thầu thuộc dự án đầu tư nhóm A, B: Hồ sơ 02 bộ,    30 ngày làm việc;
- Các gói thầu thuộc dự án đầu tư nhóm C: Hồ sơ 02 bộ,    20 ngày làm việc;

II. Thành phần hồ sơ:
1    Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 
2    Kế hoạch thực hiện dự án hoặc văn bản chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án (Bản sao)
3    Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có, bản sao)
4    Quyết định phê duyệt dự toán hoặc văn bản xác định giá trị gói thầu 
5    Báo cáo công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với công trình có giải phóng mặt bằng (nếu có) 
6    Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu 


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.   (21/6/2017)
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh quy mô   (21/6/2017)
Dự án phê duyệt lần đầu   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)