Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Các gói thầu thuộc dự án đầu tư nhóm A, B: Hồ sơ 02 bộ,    30 ngày làm việc;
- Các gói thầu thuộc dự án đầu tư nhóm C: Hồ sơ 02 bộ,    20 ngày làm việc;

II. Thành phần hồ sơ:
1    Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu
2    Kế hoạch thực hiện dự án hoặc văn bản chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án (bản sao)
3    Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có, bản sao)
4    Quyết định phê duyệt dự toán hoặc văn bản xác định giá trị gói thầu 
5    Báo cáo công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với công trình có giải phóng mặt bằng (nếu có)


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.   (21/6/2017)
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh quy mô   (21/6/2017)
Dự án phê duyệt lần đầu   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)