Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư

 

Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Dự án đầu tư nhóm A: Hồ sơ 02 bộ,    27 ngày làm việc;
- Dự  án đầu tư nhóm B: Hồ sơ 02 bộ,   22 ngày làm việc;
- Dự án đầu tư nhóm C: Hồ sơ 01 bộ,    13 ngày làm việc;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuộc nhóm C): Hồ sơ 01 bộ,    13 ngày làm việc

II. Thành phần hồ sơ:
1    Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của chủ đầu tư 
2    Văn bản chủ trương cho phép điều chỉnh của người quyết định đầu tư (nếu có, bản sao)
3    Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có, bản sao).
4    Các quyết định phê duyệt dự toán (phần đã triển khai), dự toán công trình hoặc kết quả thẩm định dự toán (phần chưa triển khai)
5    Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.   (21/6/2017)
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh quy mô   (21/6/2017)
Dự án phê duyệt lần đầu   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)