Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Dự án điều chỉnh quy mô

 

Dự án điều chỉnh quy mô

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Dự án đầu tư nhóm A: Hồ sơ 02 bộ,    50 ngày làm việc;
- Dự  án đầu tư nhóm B: Hồ sơ 02 bộ,    40 ngày làm việc;
- Dự án đầu tư nhóm C: Hồ sơ 01 bộ,    25 ngày làm việc;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuộc nhóm C): Hồ sơ 01 bộ,    20 ngày làm việc

II. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh Dự án của chủ đầu tư 
2. Văn bản chủ trương cho phép điều chỉnh của người quyết định đầu tư (bản sao)
3. Quyết định phê duyệt Dự án, quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có, bản sao)
4. Thuyết minh điều chỉnh Dự án có xác nhận của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (trường hợp thuê tư vấn)
5. Thuyết minh thiết kế cơ sở (đối với dự án nhóm A, B, C) hoặc kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật).
6. Dự toán công trình và các bản vẽ.
7. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Tùy theo từng trường hợp).
8. Các tài liệu khác có liên quan (quy hoạch, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thỏa thuận đấu nối,…nếu có).
9. Báo cáo giám sát đầu tư.


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.   (21/6/2017)
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư   (21/6/2017)
Dự án phê duyệt lần đầu   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)