Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ

Dự án phê duyệt lần đầu

 

Dự án phê duyệt lần đầu

I. Thời gian và số lượng hồ sơ:
- Dự án đầu tư nhóm A: Hồ sơ 06 bộ,    50 ngày làm việc;
- Dự  án đầu tư nhóm B: Hồ sơ 05 bộ,    40 ngày làm việc;
- Dự án đầu tư nhóm C: Hồ sơ 04 bộ,    25 ngày làm việc;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuộc nhóm C): Hồ sơ 04 bộ,    20 ngày làm việc

II. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án của chủ đầu tư.
2. Kế hoạch thực hiện Dự án hoặc văn bản chủ trương của người có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án (bản sao)
3. Thuyết minh Dự án có xác nhận của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (trường hợp thuê tư vấn).
4. Thuyết minh thiết kế cơ sở (đối với dự án nhóm A, B và C) hoặc kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật).
5. Dự toán công trình và các bản vẽ thiết kế
6. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (kèm theo nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng).
7. Kết quả thi tuyển kiến trúc đối với trường hợp có thi tuyển.
8. Các tài liệu khác có liên quan (quy hoạch, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thỏa thuận đấu nối,…nếu có).
9. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập Dự án


 

Các tin tiếp
Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thẩm định   (21/6/2017)
Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.   (21/6/2017)
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư   (21/6/2017)
Dự án điều chỉnh quy mô   (21/6/2017)
QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH   (21/6/2017)