Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019

 


 Kết quả cập nhật của các đơn vị (đến ngày 20/5/2019) tổng số: 1.492 dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhập 1.418/1.418 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp vào hệ thống, sẽ tiếp tục cập nhật các dự án mới sau khi được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Đã nhập 74/74 dự án đầu tư trong khu công nghiệp vào hệ thống, sẽ tiếp tục cập nhật các dự án mới phát sinh. <br>Kết quả cập nhật của các đơn vị (đến ngày 20/5/2019) tổng số: 1.492 dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhập 1.418/1.418 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp vào hệ thống, sẽ tiếp tục cập nhật các dự án mới sau khi được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Đã nhập 74/74 dự án đầu tư trong khu công nghiệp vào hệ thống, sẽ tiếp tục cập nhật các dự án mới phát sinh.

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)