Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019

 


Dự án khởi công xây dựng: Trong tháng 05/2019 không có dự án khởi công, lũy kế từ đầu năm có 08 dự án khởi công. Dự án đi vào hoạt động kinh doanh: Trong tháng 05/2019 không có dự án đi vào hoạt động. Lũy kế từ đầu năm có 13 dự án đi vào hoạt động.   Công tác rà soát các dự án: Trong tháng 05/2019 không có dự án bị thu hồi. Lũy kế từ đầu năm thu hồi 02 dự án. <br>Dự án khởi công xây dựng: Trong tháng 05/2019 không có dự án khởi công, lũy kế từ đầu năm có 08 dự án khởi công. Dự án đi vào hoạt động kinh doanh: Trong tháng 05/2019 không có dự án đi vào hoạt động. Lũy kế từ đầu năm có 13 dự án đi vào hoạt động. Công tác rà soát các dự án: Trong tháng 05/2019 không có dự án bị thu hồi. Lũy kế từ đầu năm thu hồi 02 dự án.

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)