Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Thông báo Về việc điều chỉnh chuyên ngành (kế toán) cần tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo điều chỉnh chuyên ngành cần tuyển đối với vị trí tuyển dụng Kế toán tại Văn phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:
- Chuyên ngành cần tuyển theo Biểu 3.7 – Nhóm 7 ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND: Kế toán (có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên trung cấp trở lên).
- Chuyên ngành cần tuyển điều chỉnh: Kế toán. (Xem phụ biểu) (Xem văn bản)