Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2008

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Tốc độ tăng GDP                         :15%. 
Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành: Công nghiệp - Xây dựng: 20 - 21%; Dịch vụ: 16,5%; Nông, lâm, thuỷ sản: 7% 
- Sản lượng lương thực                   : 490.000 tấn 
- Sản lượng hải sản khai thác           : 160.000 tấn 
- Kim ngạch xuất khẩu                    : 150 triệu USD 
- Tổng thu ngân sách nhà nước        : 3.835 tỷ đồng
Trong đó: Thu nội địa                      : 1.845 tỷ đồng
- Chi đầu tư phát triển                     : 620 tỷ đồng 
- Tỷ lệ giảm sinh                              :   0,05%
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  99,85% 
- Giải quyết việc làm                        : 23.000 lao động 
- Tỷ lệ hộ nghèo còn                       :  6,85%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng :  18 % 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH
          1. Tập trung sức thúc đẩy đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án; hoàn thành Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, sớm triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hàm Kiệm, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư KCN Sơn Mỹ, KCN Tân Đức. Tạo điều kiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, các công trình thủy điện. Khuyến khích đầu tư vào các khu, cụm CN - TTCN tại các địa phương trong tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng làng nghề. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng. 
          2. Nâng cao chất lượng khu du lịch trọng điểm Hàm Tiến - Mũi Né; thực hiện thật tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu du lịch. Tổ chức, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; tổ chức tốt các lễ hội phục vụ du lịch. 
          3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao. Chú ý mở rộng diện tích cây cao su, thanh long ở những nơi có điều kiện. 
          4. Tiếp tục phát triển kinh tế thủy sản theo hướng khuyến khích đầu tư phát triển khai thác xa bờ, tập trung khai thác hải sản có giá trị cao; phát triển nuôi trồng thủy sản thâm canh, nuôi an toàn ở cả nước mặn, nước lợ và nước ngọt. 
           5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 134, 135 của Chính phủ. Hỗ trợ cho vay vốn giúp cho đồng bào có đủ điều kiện phát triển sản xuất. Tiếp tục có biện pháp ngăn chặn việc bán đất, bán bò, phá rừng làm rẫy trái phép trong đồng bào. 
          6. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, ưu tiên tập trung cho xuất khẩu thanh long và thuỷ sản chế biến, chú ý chỉ đạo xuất khẩu mũ cao su. Tăng cường tuyên truyền về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đối với các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tài chính, tiền tệ, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông.
          7. Đẩy mạnh công tác lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch xây dựng, phát hiện và xử lý kịp thời các chồng lấn quy hoạch, nhất là các vùng ven đô thị. 
          8. Tập trung chủ yếu bố trí thanh toán nợ khối lượng công trình hoàn thành, các dự án, công trình trọng điểm, các công trình thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm; các công trình chuyển tiếp. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tài chính trong trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng.
           9. Tăng cường quản lý thu theo Luật Thuế; xử lý tích cực và có hiệu quả các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Chú ý khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới, nguồn thu từ đất.
          10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội: đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Trường Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y tế đi vào hoạt động ổn định. Nâng cao chất lượng điều trị bệnh, tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng. Củng cố nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá. Trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hoá và bảo tồn. Nâng cao hơn chất lượng công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Vận động toàn xã hội tham gia chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng gia đình chính sách.

          11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Triển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức quyền để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.


 

Các tin tiếp
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016   (29/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2012   (29/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015   (29/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2010   (22/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)