Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.

 


Với mục tiêu đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở về kiến thức quản lý đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành để tham gia có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá các hoạt động của Chương trình trên địa bàn thôn, xã, tăng cường kỹ năng về phát triển cộng đồng, sự tham gia vào các khâu lập kế hoạch, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất, quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện Chương trình. Góp phần nâng cao chức năng làm chủ đầu tư các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135; phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019. Theo đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nói trên; đồng thời, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có đối tượng tham gia tập huấn tổ chức triển khai rà soát, báo cáo danh sách về Phòng Dân tộc hoặc Bộ phận theo dõi công tác Dân tộc. Chỉ đạo Phòng Dân tộc (Bộ phận theo dõi công tác Dân tộc) tổng hợp nhu cầu tập huấn, đào tạo theo Kế hoạch này và báo cáo Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.<br>Với mục tiêu đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở về kiến thức quản lý đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành để tham gia có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá các hoạt động của Chương trình trên địa bàn thôn, xã, tăng cường kỹ năng về phát triển cộng đồng, sự tham gia vào các khâu lập kế hoạch, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất, quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện Chương trình. Góp phần nâng cao chức năng làm chủ đầu tư các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135; phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019. Theo đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nói trên; đồng thời, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có đối tượng tham gia tập huấn tổ chức triển khai rà soát, báo cáo danh sách về Phòng Dân tộc hoặc Bộ phận theo dõi công tác Dân tộc. Chỉ đạo Phòng Dân tộc (Bộ phận theo dõi công tác Dân tộc) tổng hợp nhu cầu tập huấn, đào tạo theo Kế hoạch này và báo cáo Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)