Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.

 


Triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 - 2022” giữa các đơn vị: Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam; Cùng với mục tiêu đến tháng 12/2019: Tổ chức thông tin tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn cho ít nhất 20% số hộ, cơ sở, trang trại có nuôi lợn trong vùng đệm nắm được mục đích, ý nghĩa và vai trò của họ trong việc chăn nuôi lợn bảo đảm an toàn sinh học và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh. Tổ chức kiểm soát tốt, không để xảy ra các bệnh Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh và Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn các xã xung quanh chuỗi sản xuất thịt lợn của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. Hằng năm, thực hiện việc giám sát định kỳ để xác định được mức độ lưu hành các loại mầm bệnh nêu trên, ít nhất tại 10 - 20% số hộ, cơ sở, trang trại nuôi lợn được lấy mẫu lợn để xét nghiệm; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022”. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm đầu mối để phối hợp, trao đổi, thống nhất thông tin và các giải pháp thực hiện với đại diện của Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục Thú y và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trong việc xây dựng chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh. Phối hợp với Công ty Cổ phần GreenFeed để thống nhất số  lượng tiêm phòng và kinh phí tiêm phòng dịch bệnh trên lợn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức giám sát chặt chẽ bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn và tai xanh tại vùng đệm xung quanh chuỗi trang trại của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam theo hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Thú y. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch trong dự toán ngân sách theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyên môn để các địa phương và các Sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện xây dựng chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh<br>Triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 - 2022” giữa các đơn vị: Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam; Cùng với mục tiêu đến tháng 12/2019: Tổ chức thông tin tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn cho ít nhất 20% số hộ, cơ sở, trang trại có nuôi lợn trong vùng đệm nắm được mục đích, ý nghĩa và vai trò của họ trong việc chăn nuôi lợn bảo đảm an toàn sinh học và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh. Tổ chức kiểm soát tốt, không để xảy ra các bệnh Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh và Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn các xã xung quanh chuỗi sản xuất thịt lợn của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. Hằng năm, thực hiện việc giám sát định kỳ để xác định được mức độ lưu hành các loại mầm bệnh nêu trên, ít nhất tại 10 - 20% số hộ, cơ sở, trang trại nuôi lợn được lấy mẫu lợn để xét nghiệm; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022”. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm đầu mối để phối hợp, trao đổi, thống nhất thông tin và các giải pháp thực hiện với đại diện của Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục Thú y và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trong việc xây dựng chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh. Phối hợp với Công ty Cổ phần GreenFeed để thống nhất số  lượng tiêm phòng và kinh phí tiêm phòng dịch bệnh trên lợn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức giám sát chặt chẽ bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn và tai xanh tại vùng đệm xung quanh chuỗi trang trại của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam theo hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Thú y. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch trong dự toán ngân sách theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyên môn để các địa phương và các Sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện xây dựng chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)