Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.

 


Với mục tiêu đánh giá đúng thực trạng, kết quả của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2015 đến Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2015 đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2020 góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm phát huy, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các ngành, các cấp trong những năm tiếp theo. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII để biểu dương những thành tích, kết quả các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo đà chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2020 - 2025; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2020. Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch xã, phường, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phối hợp với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thật tốt việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở đơn vị, địa phương với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả, tránh phô trương hình thức.UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên có kế hoạch tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thực hiện những công trình hoặc việc làm thiết thực để chào mừng Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình các cấp trước hết tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tăng cường quảng bá và giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu truyền thống, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành các công trình kinh tế, xã hội, văn hóa trọng điểm của tỉnh trong 02 năm 2019 - 2020. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự xã hội.<br>Với mục tiêu đánh giá đúng thực trạng, kết quả của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2015 đến Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2015 đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2020 góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm phát huy, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các ngành, các cấp trong những năm tiếp theo. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII để biểu dương những thành tích, kết quả các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo đà chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2020 - 2025; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2020. Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch xã, phường, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phối hợp với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thật tốt việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở đơn vị, địa phương với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả, tránh phô trương hình thức.UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên có kế hoạch tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thực hiện những công trình hoặc việc làm thiết thực để chào mừng Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình các cấp trước hết tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tăng cường quảng bá và giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu truyền thống, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành các công trình kinh tế, xã hội, văn hóa trọng điểm của tỉnh trong 02 năm 2019 - 2020. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự xã hội.

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)