Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.

 


Với mục tiêu thực hiện các quy trình xử lý, ban hành, quản lý, bảo quản tài liệu, văn bản điện tử theo đúng các quy trình, tiêu chuẩn đã được Bộ Nội vụ quy định. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong việc gửi, nhận văn bản trong môi trường mạng trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Đảm bảo việc kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và  lưu trữ điện tử. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch nói trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Đưa việc thực hiện Thông tư 01 và Thông tư 02 thành một tiêu chí đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi, đảm bảo việc thực hiện kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018.<br>Với mục tiêu thực hiện các quy trình xử lý, ban hành, quản lý, bảo quản tài liệu, văn bản điện tử theo đúng các quy trình, tiêu chuẩn đã được Bộ Nội vụ quy định. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong việc gửi, nhận văn bản trong môi trường mạng trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Đảm bảo việc kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và  lưu trữ điện tử. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch nói trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Đưa việc thực hiện Thông tư 01 và Thông tư 02 thành một tiêu chí đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi, đảm bảo việc thực hiện kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018.

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)