Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.

 


Triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021; Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng về bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên động vật; phương thức lây truyền bệnh Dại trên động vật và lây truyền từ động vật sang người. Chủ động phòng, chống bệnh Dại ở động vật một cách hiệu quả, từng bước khống chế và tiến tới loại trừ dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nói trên. Dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống dịch. Hướng dẫn nội dung về công tác phòng chống bệnh dại trên động vật cho cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chăn nuôi và thú y cấp huyện để tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống bệnh Dại cho nhân viên thú y và nhân dân tại các địa phương. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.<br>Triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021; Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng về bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên động vật; phương thức lây truyền bệnh Dại trên động vật và lây truyền từ động vật sang người. Chủ động phòng, chống bệnh Dại ở động vật một cách hiệu quả, từng bước khống chế và tiến tới loại trừ dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nói trên. Dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống dịch. Hướng dẫn nội dung về công tác phòng chống bệnh dại trên động vật cho cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chăn nuôi và thú y cấp huyện để tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống bệnh Dại cho nhân viên thú y và nhân dân tại các địa phương. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)