Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019

 


 Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so với cùng kỳ năm trước, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh phát huy hiệu quả. Nổi rõ là:    - Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, hầu hết các sản phẩm sản xuất công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước (13/16 sản phẩm), trong đó công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Các công trình, dự án điện được đẩy nhanh tiến độ thi công. Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được triển khai tích cực, các dịch bệnh được khống chế kịp thời; quản lý bảo vệ rừng, nguồn lợi thủy sản, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa, chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt. Hoạt động du lịch, thương mại nội địa, xuất khẩu tăng trưởng khá. Dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải tiếp tục phát triển.  - Thu ngân sách nhà nước kết quả khá so với dự toán và tăng khá so cùng kỳ năm trước, nhất là các khoản thu nội địa tỉnh. Chi ngân sách bảo đảm cho yêu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định.  - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đã kiểm soát chặt chẽ và thu hút đầu tư có nhiều cố gắng. Tích cực mở rộng hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài. Việc đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án, các công trình trọng điểm, bức xúc trên địa bàn được tập trung chỉ đạo. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.    - Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đẩy mạnh. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng <br>Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so với cùng kỳ năm trước, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh phát huy hiệu quả. Nổi rõ là: - Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, hầu hết các sản phẩm sản xuất công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước (13/16 sản phẩm), trong đó công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Các công trình, dự án điện được đẩy nhanh tiến độ thi công. Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được triển khai tích cực, các dịch bệnh được khống chế kịp thời; quản lý bảo vệ rừng, nguồn lợi thủy sản, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa, chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt. Hoạt động du lịch, thương mại nội địa, xuất khẩu tăng trưởng khá. Dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải tiếp tục phát triển. - Thu ngân sách nhà nước kết quả khá so với dự toán và tăng khá so cùng kỳ năm trước, nhất là các khoản thu nội địa tỉnh. Chi ngân sách bảo đảm cho yêu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. - Công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đã kiểm soát chặt chẽ và thu hút đầu tư có nhiều cố gắng. Tích cực mở rộng hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài. Việc đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án, các công trình trọng điểm, bức xúc trên địa bàn được tập trung chỉ đạo. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. - Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đẩy mạnh. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng

 

Các tin tiếp
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)