Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019

 


Giải quyết việc làm cho 12.610 lao động, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 5.679 người, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.200 người (đạt 24% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước). - Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ước thực hiện 3,9 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Các dự án, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng theo đúng quy định<br>Giải quyết việc làm cho 12.610 lao động, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 5.679 người, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.200 người (đạt 24% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước). - Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ước thực hiện 3,9 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Các dự án, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng theo đúng quy định

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)