Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019

 


Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được chú trọng. Các chủ trương, chính sách về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Đã tuyển chọn được 5 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 5 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trong năm 2019; nghiệm thu và bàn giao vào ứng dụng 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu. Tiếp tục đăng ký chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận vào Nhật Bản; Hỗ trợ huyện Phú Quý đăng ký bảo hộ cho 3 sản phẩm đặc trưng của huyện. Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh. Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bước đầu đã được các ngành, địa phương triển khai thực hiện.<br>Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được chú trọng. Các chủ trương, chính sách về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Đã tuyển chọn được 5 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 5 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trong năm 2019; nghiệm thu và bàn giao vào ứng dụng 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu. Tiếp tục đăng ký chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận vào Nhật Bản; Hỗ trợ huyện Phú Quý đăng ký bảo hộ cho 3 sản phẩm đặc trưng của huyện. Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận được đẩy mạnh. Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bước đầu đã được các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)