Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018

 


Ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự ước đến 30/11/2018 nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 34.460 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.
Với kết quả huy động nguồn vốn nêu trên, các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, tập trung cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa,...gắn với việc thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương. Dự ước đến 30/11/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước đạt 45.315 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)