Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018

 


Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 3 năm (2016-2018) là 24.711.347 triệu đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho các Chương trình mục tiêu quốc gia 222.930 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh phân bổ lồng ghép 1.914.280 triệu đồng, các nguồn vốn khác (vốn ngân sách các địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng hỗ trợ sản xuất và nhà ở): 22.067.743 triệu đồng; huy động doanh nghiệp 338.004 triệu đồng; huy động nhân dân 168.390 triệu đồng.
Bằng nguồn lực đầu tư như trên, đến nay tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đạt 1.236 tiêu chí, bình quân đạt 12,88 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 49/96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 51,04% tổng số xã và huyện Phú Quý được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)