Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy

 


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY


GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Phong
Điện thoại:   3832.727
phonglt@skhdt.binhthuan.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ:

Điện thoại: 3821.128
Chánh Văn phòng: 
- Trần Ngọc Đinh
dinhtn@skhdt.binhthuan.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: 
- Phan Thanh Liêm
liempt@skhdt.binhthuan.gov.vn
- Trần Thị Thanh Vân
vanttt@skhdt.binhthuan.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH:

Điện thoại: 3824.089
Trưởng phòng: 
- Lê Hoàng Nhân
nhanlh@skhdt.binhthuan.gov.vn
Phó Trưởng phòng:
- Nguyễn Đình Thái
thaind@skhdt.binhthuan.gov.vn
- Lê Ngọc Tiến
tienln@skhdt.binhthuan.gov.vn
- Trần Võ Hải Bình
binhtvh@skhdt.binhthuan.gov.vn

PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ


Điện thoại : 3831.890
Phó phòng phụ trách:
Ngô Tấn Lực
lucnt@skhdt.binhthuan.gov.vn
Phó trưởng phòng: 
- Lê Hữu Quý
quylh@skhdt.binhthuan.gov.vn


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:

Điện thoại: 3827.170 

Trưởng bộ phận
Trần Thị Thanh Vân
vanttt@skhdt.binhthuan.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC:

1. Trần Đức Tiến
Điện thoại: 3822.289 
tientd@skhdt.binhthuan.gov.vn

2. Nguyễn Văn Quang
Điện thoại: 3832.727 
quangnv@skhdt.binhthuan.gov.vn

3. Phan Nguyễn Hoàng Tân
Điện thoại: 3822.628 
tanpnh@skhdt.binhthuan.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

Điện thoại : 3824.088
Phó Trưởng phòng - Phụ trách
- Lê Đức Thuận
thuanld@skhdt.binhthuan.gov.vn


PHÒNG THẨM ĐỊNH:

Điện thoại : 3825.038
Trưởng Phòng
- Mai Văn Hiệu
hieumv@skhdt.binhthuan.gov.vn
Phó phòng
- Nguyễn Ngọc Bằng
bangnn@skhdt.binhthuan.gov.vn

THANH TRA SỞ:

Điện thoại : 3822.926
Phó Chánh Thanh tra
-
Nguyễn Thị Thanh Thúy
thuyntt@skhdt.binhthuan.gov.vn

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN 

Giám đốc 
- Phan Nguyễn Hoàng Tân
tanpnh@skhdt.binhthuan.gov.vn
Phó Giám đốc 
Nguyễn Quốc Hùng
hungnq@skhdt.binhthuan.gov.vn


TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điện thoại: 3823.019
Phó Giám đốc phụ trách: 
- Pham Phi Đăng
dangpp@skhdt.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc:

- Lê Khắc Huy

huylk@skhdt.binhthuan.gov.vn

 


 

Các tin tiếp