Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận

 


1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý các lĩnh vực về kế hoạch và đầu tư ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.
2. Tham mưu UBND tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó.
3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở địa phương, trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đã được phê duyệt và những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy họach, kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
4. Về Quy hoạch và Kế hoạch:
a) Chủ trì tổng hợp và trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm; tham mưu bố trí kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong đó có cân đối vốn đầu tư và phát triển, cân đối tài chính làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách của tỉnh. Tổ chức công bố chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;
b) Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành thực hiện các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội;
c) Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao;
d) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.
đ) Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các Sở, ban, ngành và quy hoạch, kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;
e) Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch vốn đầu tư, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của địa phương;
g) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt;
5. Về đầu tư trong nước và nước ngoài:
a) Trình UBND tỉnh về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;
b) Trình UBND tỉnh về tổng mức vốn đầu tư của toàn tỉnh; tổng mức và cơ cấu bố trí vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực; bố trí danh mục dự án đầu tư và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách tỉnh; tổng mức và bố trí danh mục hỗ trợ tín dụng nhà nước hàng năm, tổng hợp phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn;
c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý;
d) Là đầu mối tổ chức thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; phê duyệt các dự án theo ủy quyền; cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh theo phân cấp;
đ) Làm đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thủ tục đầu tư, đăng ký đầu tư; tham mưu tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư;
6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:
a) Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của Tỉnh; hướng dẫn các Sở, ngành xây dựng các danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp các danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Theo dõi tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những vấn đề về dự án ODA có liên quan đến nhiều Sở, ngành, địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng vốn ODA cho UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
7. Về quản lý đấu thầu:
a) Chủ trì thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Phê duyệt hồ sơ đấu thầu và kết quả một số gói thầu theo ủy quyền của UBND tỉnh;
b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
c) Chịu trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của nhà thầu nước ngoài theo qui định;
8. Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất:
a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để UBND trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt;
b) Phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư phát triển hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất, đề xuất về mô hình tổ chức quản lý đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh;
9. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã:
a) Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế;
b) Làm đầu mối thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;
c) Tổ chức thực hiện công tác đăng ký kinh doanh cho các đối tượng trên địa bàn thuộc phạm vi của Sở; hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư cấp huyện; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương theo thẩm quyền; thu nhập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định;
d) Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn cho UBND tỉnh, Cục thuế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan có liên quan theo định kỳ, cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu;
đ) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo qui định tại Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp;
e) Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh;
g) Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp hoạt động không đúng, không đủ điều kiện theo qui định của pháp luật;
h) Thực hiện các thủ tục: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp được qui định tại Luật Doanh nghiệp;
i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh;
10. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở.
12. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
13. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư ở địa phương.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
16. Thanh tra, kiểm tra về chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện Kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
17. Thực hiện những nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Các tin tiếp