Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 10/2017

 

Thực hiện cơ chế “Một cửa” về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng 10 (25/9/2017 – 24/10/2017)  Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 373 hồ sơ, đã giải quyết 327 hồ sơ,
trong đó hồ sơ đã giải quyết sớm là 298 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hẹn. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 03 lĩnh vực như:  Đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận 230 hồ sơ, đã giải quyết 230 hồ sơ; đăng ký đầu tư đã tiếp nhận 50 hồ sơ, giải quyết 29 hồ sơ; đấu thầu thẩm định dự án nguồn vốn vốn ngân sách nhà nước đã tiếp nhận 93 hồ sơ, giải quyết 68 hồ sơ.

 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 44 (30/10/2017 – 5/11/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 43 (23/10/2017 – 29/10/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 42 (16/10/2017 – 22/10/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 28 (10/7/2017 – 16/7/2017)   (20/7/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 06/2017   (28/6/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 03/2017   (21/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2017   (21/6/2017)