Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 43 (23/10/2017 – 29/10/2017)

 

Thực hiện cơ chế “Một cửa” về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 90 hồ sơ, đã giải quyết 145 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết sớm là 52 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hẹn. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 03 lĩnh vực như:

Đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận 71 hồ sơ, đã giải quyết 61 hồ sơ; đăng ký đầu tư đã tiếp nhận 11 hồ sơ đã giải quyết 3 hồ sơ; đấu thầu thẩm định dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước đã tiếp nhận 63 hồ sơ, đã giải quyết 22 hồ sơ.

 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 44 (30/10/2017 – 5/11/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 10/2017   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 42 (16/10/2017 – 22/10/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 28 (10/7/2017 – 16/7/2017)   (20/7/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 06/2017   (28/6/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 03/2017   (21/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2017   (21/6/2017)