Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2017

 

Trong quý I/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt: 01 cuộc thanh tra về công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư; 01 cuộc kiểm tra doanh nghiệp thực hiện pháp luật sau đăng ký kinh doanh. Ngoài ra đã triển khai cuộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật sau đăng ký kinh doanh và việc triển khai dự án đầu tư của 01 doanh nghiệp có dự án đầu tư theo yêu cầu quản lý nhà nước. Tiếp nhận và xử lý 04 đơn khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức quán triệt sâu kỹ và chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 
Cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Thời gian tới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tăng cường hoạt động phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ tham nhũng phát sinh.

 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 44 (30/10/2017 – 5/11/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 10/2017   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 43 (23/10/2017 – 29/10/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 42 (16/10/2017 – 22/10/2017)   (10/11/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 28 (10/7/2017 – 16/7/2017)   (20/7/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 06/2017   (28/6/2017)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 03/2017   (21/6/2017)