Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • VĂN BẢN PHÁP QUY

Danh mục văn bản pháp quy về đầu tư

 

STT

Tên tài liệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ngày hiệu lực

1

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

16/11/2014

Quốc hội

01/7/2015

2

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 

22/10/2009

Chính phủ

1/1/2010

3

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP  Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

 23/04/2013

Chính phủ

6/6/2013

4

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

19/12/2013

Chính phủ

10/2/2014

5

Nghị định số 83/2015/NNĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài

28/9/2015

Chính phủ

28/9/2015

6

Thông tư số 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

19/11/2009

Bộ Tài chính

sau 45 ngày kể từ ngày ký

7

Thông tư số 07/2010/TT-BKH Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

30/3/2010

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

sau 45 ngày kể từ ngày ký

8

Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính

16/12/2011

Bộ Tài chính

01/3/2012

9

Thông tư số 01/2014/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ

9/1/2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26/2/2014

10

Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

30/9/2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/11/2014

11

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Quy định quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

07/3/2011

UBND tỉnh

có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

12

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/10/2014

UBND tỉnh

có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

13

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu Tư

12/11/2015

Chính phủ

27/12/2015

14

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Phần 1Phần 2 Biểu mẫu

 

 

 


 

Các tin tiếp
Danh mục Văn bản pháp quy về Đầu tư   (21/6/2017)