Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC

Quy định thành phần hồ sơ, thời gian tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 


STT


Nội dung


Tải về

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

HD01-QT7.5-CNDT

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)


 HD02-QT7.5-CNDT


3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

HD03-QT7.5-CNDT

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

HD04-QT7.5-CNDT

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

HD05-QT7.5-CNDT

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

HD06-QT7.5-CNDT

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

HD07-QT7.5-CNDT

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

HD08-QT7.5-CNDT

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

HD09-QT7.5-CNDT

10   

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

HD10-QT7.5-CNDT


11   


Chuyển nhượng dự án đầu tư

HD11-QT7.5-CNDT

12   

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

HD12-QT7.5-CNDT

13   

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

HD13-QT7.5-CNDT

14   

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

HD14-QT7.5-CNDT

15   

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

HD15-QT7.5-CNDT

16   

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

HD16-QT7.5-CNDT

17   

Giãn tiến độ đầu tư

HD17-QT7.5-CNDT

18   

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

HD18-QT7.5-CNDT

19   

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

HD19-QT7.5-CNDT

20   

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

HD20-QT7.5-CNDT

21   

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

HD21-QT7.5-CNDT

22   

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

HD22-QT7.5-CNDT

23   

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

HD23-QT7.5-CNDT

24   

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

HD24-QT7.5-CNDT

25   

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

HD25-QT7.5-CNDT
 

Các tin tiếp