Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    Tư vấn thủ tục và văn bản hướng dẫn thay đổi quyết định chủ trương đầu tư
Người hỏi: Nguyễn Thị Huền Trâm
Địa chỉ: 16, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Ngày hỏi: 19/08/2017
Lĩnh vực: Đầu tư trong nước
  Nội dung câu hỏi  
Kính gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Thuận,

Hiện nay chúng tôi đã triển khai đầu tư dự án tại tỉnh Bình Thuận và đã có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Thuận. Dự án sử dụng 100% vốn trong nước và do Công ty Cổ phần là chủ dự án.

Sau một thời gian hoạt động, Chúng tôi quyết định thực hiện dự án này dưới hình thức BCC với 1 công ty Hồng Không.

Do vậy, kính mong Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Thuận tư vấn giúp chúng tôi về thủ tục và các văn bản hướng dẫn việc chuyển đổi nguồn vốn dự án từ trong nước thành dự án có nguồn vốn nước ngoài và thay đổi quyết định chủ trương đầu tư do thay đổi chủ sở hữu (liên danh)

Tôi xin cảm ơn

Trâm
Trả lời
Người trả lời: Phạm Phi Đăng
Chức vụ: Trưởng phòng HTĐT    -   
Ngày trả lời: 24/08/2017
  Nội dung trả lời  

(1) Đầu tư theo hình thức BCC:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật đầu tư 2014 thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

(2) Nội dung hợp đồng BCC đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư 2014:

1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật."

(3) Về thủ tục đầu tư đề nghị Công ty lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ lập trình nộp gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.6);

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8).

3. Quyết định của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (hình thức đầu tư; vốn đầu tư của dự án; thời gian hoạt dộng của dự án; tiến độ thực hiện dự án...).

4. Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến điều chỉnh những nội dung quy định như: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký 02 doanh nghiệp; chứng minh năng lực tài chính;

5. Hợp đồng BCC.

II. Số lượng và nơi nộp hồ sơ:

1. Số lượng: 04 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.

2.     Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận 1 cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư.