Thông báo
Thứ Bảy, 21 Tháng 7 Năm 2018
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dư thi công chức năm 2017 (vòng 2) - Lĩnh vực Quy hoạch, Kế hoạch - Lĩnh vực Kinh doanh, đầu tư
Thực hiện thông báo 1639/TB-HĐTD ngày 23/6/2017 về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017 (vòng 2).
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi lĩnh vực Quy hoạch, Kế hoạch; - Lĩnh vực Kinh doanh, đầu tư (tải về)