Thông báo
Thứ Hai, 22 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018

 


Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 3 năm (2016-2018) là 24.711.347 triệu đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho các Chương trình mục tiêu quốc gia 222.930 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh phân bổ lồng ghép 1.914.280 triệu đồng, các nguồn vốn khác (vốn ngân sách các địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng hỗ trợ sản xuất và nhà ở): 22.067.743 triệu đồng; huy động doanh nghiệp 338.004 triệu đồng; huy động nhân dân 168.390 triệu đồng.
Bằng nguồn lực đầu tư như trên, đến nay tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đạt 1.236 tiêu chí, bình quân đạt 12,88 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 49/96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 51,04% tổng số xã và huyện Phú Quý được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)