Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

 


Ngày 30/5/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018, với tổng kinh phí là 22.217 triệu đồng; trong đó: Dự án 1 - Chương trình 30a là 1.465 triệu đồng; Dự án 2 - Chương trình 135 là 16.981 triệu đồng; Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã nằm ngoài chương trình 30a và 135 là 2.310 triệu đồng; Dự án 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là 759 triệu đồng; Dự án 5 - Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá là 702 triệu đồng

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)