Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • VĂN BẢN PHÁP QUY

Danh mục Văn bản pháp quy về Đầu tư

 

STT


Tên tài liệu


Ngày ban hành


Cơ quan ban hành


Ngày hiệu lực


1


Luật đầu tư số 67/2014/QH13


16/11/2014


Quốc hội


01/7/2015


2


Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 


22/10/2009


Chính phủ


1/1/2010


3


Nghị định số 38/2013/NĐ-CP  Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ


 23/04/2013


Chính phủ


6/6/2013


4


Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn


19/12/2013


Chính phủ


10/2/2014


5


Nghị định số 83/2015/NNĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài


28/9/2015


Chính phủ


28/9/2015


6


Thông tư số 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)


19/11/2009


Bộ Tài chính


sau 45 ngày kể từ ngày ký


7


Thông tư số 07/2010/TT-BKH Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.


30/3/2010


Bộ Kế hoạch và Đầu tư


sau 45 ngày kể từ ngày ký


8


Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính


16/12/2011


Bộ Tài chính


01/3/2012


9


Thông tư số 01/2014/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ


9/1/2014


Bộ Kế hoạch và Đầu tư


26/2/2014


10


Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn


30/9/2014


Bộ Kế hoạch và Đầu tư


14/11/2014


11


Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Quy định quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


07/3/2011


UBND tỉnh


có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký


12


Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


21/10/2014


UBND tỉnh


có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký


13


Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu Tư


12/11/2015


Chính phủ


27/12/2015

14 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Phần 1Phần 2 Biểu mẫu      


 

Các tin tiếp
Danh mục văn bản pháp quy về đầu tư   (21/6/2017)