Thông báo
Thứ Bảy, 21 Tháng 7 Năm 2018
  • CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 26 (18/06/2018-24/06/2018)

 


Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 65 và tồn của kỳ trước là 106 hồ sơ, đã giải quyết 80 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 80 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 42 hồ sơ, tiếp nhận mới 59 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 62 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 63 hồ sơ, tiếp nhận mới 6 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 17 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ;

 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 29 (09/07/2018-15/07/2018)   (18/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 28 (02/07/2018-08/07/2018)   (10/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 7 (01/06/2018-30/06/2018)   (3/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 27 (25/06/2018-01/07/2018)   (3/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 25 (11/06/2018-17/06/2018)   (19/6/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 24 (04/06/2018-10/06/2018)   (14/6/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Quy 2 (01/04/2018-30/06/2018)   (5/6/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 6 (01/05/2018-31/05/2018)   (5/6/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 23 (28/05/2018-03/06/2018)   (5/6/2018)