Thông báo
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2018
  • CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Quy 1 (01/01/2018-31/03/2018)

 


Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong quý Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 913 và tồn của kỳ trước là 0 hồ sơ, đã giải quyết 822 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 822 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tiếp nhận mới 776 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 738 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tiếp nhận mới 125 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 73 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 10 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 10 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ;

 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 33 (06/08/2018-12/08/2018)   (14/8/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 32 (30/07/2018-05/08/2018)   (7/8/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 8 (01/07/2018-31/07/2018)   (3/8/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 31 (23/07/2018-29/07/2018)   (31/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 30 (16/07/2018-22/07/2018)   (25/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 29 (09/07/2018-15/07/2018)   (18/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 28 (02/07/2018-08/07/2018)   (10/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 7 (01/06/2018-30/06/2018)   (3/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 27 (25/06/2018-01/07/2018)   (3/7/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 26 (18/06/2018-24/06/2018)   (26/6/2018)